Uslovi korištenja

USLOVI KORIŠTENJA

1. OPŠTE ODREDBE

Club Aparthotel Vučko d.o.o. upravlja mobilnom aplikacijom Hotel Vučko na kojoj korisnicima pruža online usluge koje se sastoje od informacija o proizvodima, uslugama, ponudama i drugim aktivnostima ili sadržajima koje Club Aparthotel Vučko d.o.o. smatra interesantnim za korisnike aplikacije. Ovi Uslovi korištenja propisuju uslove i pravila koji se odnose na korištenje mobilne aplikacije odnosno na online uslugu.

Mobilna aplikacija nije namijenjena niti usmjerena na maloljetne korisnike. U slučaju da roditelj ili staratelj nisu saglasni s korištenjem sadržaja ili ovim uslovima, mogu se radi gašenja korisničkog računa obratiti na info@aparthotelvucko.com pri čemu u poruci kojom se zahtijeva gašenje korisničkog računa mora biti navedena e-mail adresa računa koji se gasi. Pravo korištenja nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Svaki korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti šifri, na mjestima gdje one kao takve postoje.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu. Korisnik je upoznat s mogućnošću povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (npr. održavanje, postavljanje sadržaja, redizajn i slično). Posjetilac se slaže i prihvaća da zbog navedenih razloga pristup aplikaciji može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen odnosno da uslijed navedenog može doći do gubitka podataka za koje Club Aparthotel Vučko d.o.o. ne odgovara.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. ne izjavljuje niti garantuje da je sadržaj aplikacije i/ili povezanih podstranica stranica potpun, tačan ili ažuriran; da će aplikacija uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće prouzrokovati štetu posjetiocima, registrovanim korisnicima ili trećim licima. Svaki registrovani korisnik izričito prihvaća korištenje ove aplikacija na svoju vlastitu odgovornost te isključivo on snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računarske opreme, uključujući software.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti aplikaciju, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranice. Club Aparthotel Vučko d.o.o. može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim uslovima, bez prethodne obavijesti.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. zadržava pravo revidirati (izmijeniti) Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup aplikaciji bez prethodne obavijesti. Ovi uvjeti korištenja, kao i njihove izmjene, stupaju na snagu i primjenjuju se od trenutka objave na stranici. Ako posjetitelj koristi aplikaciju nakon izmjene uvjeta korištenja, smatra se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća.

2. PONAŠANJE POSJETIOCA

Aplikacijom upravlja Club Aparthotel Vučko d.o.o. koji je ujedno nositelj svih prava na aplikaciji. Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Bosne i Hercegovine, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta društvu Club Aparthotel Vučko d.o.o., drugim posjetiocima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propisi te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Club Aparthotel Vučko d.o.o.-a, sadrže oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Korisnik ne smije koristiti aplikaciju za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promocije.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Aplikacija sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pravom na logo/dizajn te druge informacije koje su zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, autorsko pravo na tekstovima, softwareu, fotografijama, video materijalima, grafičkim rješenjima, muziku, zvuku, kao i cijelom sadržaju stranice, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Na svim materijalima (tekstovima, fotografijama, slikama, crtežima, audio i video materijalima i dr.), zaštićenim znakovima proizvoda i usluga, logotipima, te drugim sadržajima koji se nalaze na aplikaciji Club Aparthotel Vučko d.o.o. ima isključivo pravo vlasništva odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na logotipima i/ili dizajnu. Sva prava na logotipe i druge oznake vizualnog identiteta proizvoda i usluga Club Aparthotel Vučko d.o.o.-a su zaštićena. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi logotipi koji se pojavljuju intelektualno su vlasništvo njihovih nosioca. Club Aparthotel Vučko d.o.o. je nosilac autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukcija, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje stranice na drugi način bez izričitog pisanog odobrenja Club Aparthotel Vučko d.o.o.-a je zabranjeno.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite nekomercijalne upotrebe u svrhu informisanja. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva i druge time uzrokovane posljedice.

4. PONUDE PROIZVODA I USLUGA

Na ponude Club Aparthotel Vučko d.o.o.-a proizvoda i usluga primjenjuju se i opšta pravila, koja ni na koji način ne utiču na prava korisnika kao potrošača koja podliježu Zakonom o zaštiti potrošača.

Svi proizvodi koji se nude ili reklamiraju na aplikaciji ne moraju biti fizički dostupni, to zavisi od dostupnosti.

5. IZJAVA O GARANCIJI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korisnik izričito izjavljuje da koristi aplikaciju isključivo na svoju odgovornost. Club Aparthotel Vučko d.o.o., kao niti jedan od njihovih zaposlenih, agenata, trećih pružaoca usluga ili licenciranih firmi ne garantuje da upotreba aplikacije neće biti prekinuta ili da će biti bez grešaka, niti garantuje za (i) posljedice koje mogu nastati upotrebom aplikacije ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko aplikacije. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, na moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računarskog virusu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik izričito potvrđuje da Club Aparthotel Vučko d.o.o. nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih posjetilaca ili trećih strana, te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na posjetiocu.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja, za koji ocijeni da je neprikladan.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje šifre ili korisničke račune posjetioca u slučaju bilo kakvog njegovog ponašanja koje Club Aparthotel Vučko d.o.o., prema svojoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uslova od strane korisnika.

6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Pitanje zaštite ličnih podataka regulisano je Club Aparthotel Vučko d.o.o.-ovom Izjavom o privatnosti, koja ima prednost pred ovim Uslovima korištenja.

Izjava o privatnosti utvrđuje način na koji pristupamo informisanju o ličnim podacima, uključivo s načinom na koji prikupljamo, koristimo i dijelimo lične informacije i podatke.

7. TAJNOST PODATAKA

Club Aparthotel Vučko d.o.o. ne želi od korisnika primati povjerljive informacije preko aplikacije. Bilo koje informacije ili materijali koji se aplikacijom pošalju Club Aparthotel Vučko d.o.o.-u tretirat će se kao da nisu povjerljivi. Slanjem nekih informacija ili materijala korisnik daje neograničenu i neopozivu nenaplatnu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos trećima i distribuciju tih materijala ili informacija u komercijalnu ili bilo koju drugu zakonom dopuštenu svrhu, te se također slaže da Club Aparthotel Vučko d.o.o. može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike sadržane u poslanim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem aplikacije nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim informacijama. Objavom materijala na aplikaciji korisnik ovlašćuje Club Aparthotel Vučko d.o.o.-a, da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakve naknade.

8. DODATNE ODREDBE

Club Aparthotel Vučko d.o.o. ne daje nikakve izjave ili tvrdnje da su online usluge dostupne izvan Bosne i Hercegovine, budući da Club Aparthotel Vučko d.o.o. posluje u Bosni i Hercegovini i svoju ponudu usmjerava na taj teritorij. Ako koristite online usluge s drugih lokacija odgovorni ste za postupanje u skladu sa relevantnim lokalnim zakonima.

Club Aparthotel Vučko d.o.o. može prenijeti svoja prava i obveze po ovim Uslovima na drugu organizaciju ili pravnu osobu. Korisnik može prenijeti svoja prava i obveze po ovim Uslovima na drugu osobu samo uz pisani pristanak Club Aparthotel Vučko d.o.o.-a.

9. RJEŠAVANJE SPOROVA

Na sve što nije regulirano ovim Uslovima primjenjuju se odredbe pozitivnih propisa Bosne i Hercegovine. Sve sporove koji nastanu vezano za ove Uslove strane će pokušati riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja stranice u nadležnosti su suda u Palama.

10. PRIMJENA USLOVA KORIŠTENJA

Ovi uslovi korištenja primjenjuju se od 1.3.2021.